رهنمان

ارسال درخواست برگزاری رویدادهای علمی-آموزشی

برگزاری رویدادهای علمی-آموزشی شرکت و یا سازمان خود را به ما بسپارید

از علاقه شما به همکاری با شرکت رهنمان سپاسگزاریم. با تکمیل این فرم و بارگذاری اسناد مربوطه می‌توانید ما را از نیاز کسب وکار خود مطلع نمایید. این بخش فقط برای ارسال درخواست برگزاری رویدادهای علمی-آموزشی شرکت رهنمان است. لطفا برای موضوعات دیگر از صفحه تماس با ماپیام خود را برای ما ارسال نمایید.

جهت درخواست همکاری علمی با شرکت رهنمان از این بخشاقدام نمایید.

۱ ـ مشخصات درخواست کننده


*
*
*
*
*

۲ ـ مشخصات شرکت


*
*
v
v

۳ ـ اطلاعات درخواست


*
v
*

لطفا فایل پیوست درخواست خود را در این قسمت بارگذاری نمایید. توجه داشته باشید که حجم کل فایل پیوستی شما نباید از 10 مگابایت تجاوز کند. انواع پیوست های مجاز عبارتند از: "doc"، "pdf"، "ppt"، "xlsx"، و "jpg".


ثبت کنید